logo

Ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари. М. А. Турсунов ишлаб чикаришда меҳнат хавфсизлиги

Ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари Rating: 7,6/10 1189 reviews

техника безопасности (1) :: Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

. Касаба уюшмаси ташкилоти билан меҳнат муҳофазасига доир келишувни тузиш; 3. Бу ташкилот буг козонларининг тугри ишлашини, босим остида ишлайдиган идишларни, юк кутариш машиналари кутар-ма кранлар, лифтлар , экскаваторлар, газ ускуналари магистрал кувурлари ишини ва портловчи моддаларни ишлатиш, саклаш ва ташиш ишларини назорат килади. Мижозлар билан ишлаш тижорат шартномаси асосида олиб борилади. Бу хужжатда махсулотнинг номи, раками, маркаси, улчов бирлиги, бир донасининг бахоси курсатилган булиши зарур. Тадкикотлар натижаси чанг заррачалари канчалик майда булса, улар хавода шунча куп ушланиб туриш-лигини курсатади.

Next

техника безопасности (1) :: Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Аёлларнинг тунда ва ишдан ташкари вактда ишлашлари чекланган. Ушбу стандартларни хамма вазирликлар, идоралар, корхона ва муассасалар бажаришга мажбур. Индексацияга асосан, мажбуриятнинг юзага келиши ва хак туланиши муддати оралигидаги бахо узгаришини бахо индексини куллаш ёрдамида тулов хажми мутаносиб асосда амалга оширилади. Банк берадиган қарз ҳисобидан: Агар тадбирлар банк томонидан маблағ билан таъминланганда, янги техникани тадбиқ этиш ёки ишлаб чиқаришни кенгайтириш ҳисобидан. Автосервисларда мехнат хавфсизлиги масалаларини ташкил этиш куйидаги тартибда ташкил этилади. Бу корхона ва шахслар дебеторлар деб аталади.

Next

ntm

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Махсус маблагни ва моддий таъминотни талаб килувчи тадбирлар жамоа шартномасига илова килинадиган режага киритилади. Қонунда кўрсатилишича Ўзбекистон фуқаролари дам олиш ҳуқуқига эга. Айрим холларда, чангнинг майда заррачалари киши упкасининг альвеолларига кириб, уларни беркитиши натижасида, упканинг иш фаолиятини пасайтиради, яъни киши упканинг тулик хажмида нафас ололмайди, натижада бориб-бориб хасталикка учраши, яъни пневмокониоз касаллигига дучор булиши мумкин. Бахоларнинг умумий, узок вакт ошиб бориши ва хакикий мехнат хакининг ошиб бориши билан кузатилади. Пилла тортувчи ишчи тортиш тосининг туткичларига пиллаларни кул билан туширади, бунда у кулларини иссик сувга иш куни давомида 5500-12000 марта ботиришга мажбур булади. Бундан ташкари, корхоналарда одамга ишлаб чикаришнинг зарарли омиллари таъсир килиши натижасида касбий касалла-нишлар ва захарланишлар келиб чикиши мумкин.

Next

техника безопасности (1) :: Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Жойлардаги иш билан банд бўлмаган аҳолини уйда маҳсулотлар ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш ишларини бажаришга жалб этиш учун иш. Ёпиқ хавфлар машина, механизм, жиҳоз ва асбоблардаги кўзга кўринмас нуксон ва камчиликлар ёки маълум авария ва хавфли ҳолатларда пайдо бўладиган камчилик кўринишда бўлади. Доимий тўсиқ қурилмалар қўзғалувчан ёки қўзғалмас кўринишларда тайёрланади. Боласи икки ёшга тулмаган аёлларга, дам ол-иш ва овкатланиш учун бериладиган танаффусдан ташкари, бола-ни овкатлантириш учун кушимча танаффуслар хам берилади. Шароити огир ва зарарли ишларда аёллар ва ёшлар мехнатидан фойдаланиш таъкикланади.

Next

ФОЙДАЛИ БИЛИМЛАР БЕРИЛДИ (бутун жаҳон меҳнатни мухофаза қилиш кунига тадбир)

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Ишчи-ходимларни уз корхонаси, фирмасига садокатли рухда тарбиялаш. Давлат назорати ва шу соҳа марказий касаба бирлашмаси билан биргаликда келишиб тасдиқланади. Меҳнат муҳофазасини соҳалар бўйича қоидалар- шу соҳа вазирлиги томонидан ишлаб чиқилади. Аммо бундай ривожланишга чуқур билимсиз ва соз техникасиз эришиб бўлмайди. Ишлаб чика-ришнинг зарарли омиллари иш урнидаги санитария-гигиена ша-роити ёмон ахволда булганда юзага келади. Узбекистон Республикасининг амалдаги конунчилигига мувофик ташкилот фаолиятининг умумий бошкарувида иштирок этади. Олиб келинган тайёрланган материалларнинг хакикий таннархи олиб келиш тайёрлаш бахоси ва уларни корхонага келтириш ва тайёрлаш харажатларидан иборат.

Next

Ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Кун охирида кассир кирим ва чиким суммаларини, кейинги кунги пул колдигини аниклайди ва ёзувда акс эттиради. Дебеторлик карзлари маблаглари корхонанинг хужалик фаолиятида катнашмайди ва унинг катта микдорлари корхонанинг молиявий холатига салбий таъсир курсатади. Шаро-ити огир ва зарарли ишларда аёллар ва ёшлар мехнатидан фой-даланиш таъкикланади. Мехнат мухофазаси конунлари бузилганлиги учун жавобгарлик турлари Давлат конунчилиги мехнат мухофазаси коида ва меъёрла-рининг бузилиши учун катъий жавобгарлик белгилайди. Комиссионер билан учинчи шахс уртасидаги келишувда хукук ва мажбуриятлар комиссионер ва учинчи шахс уртасида юзага келади. Ёнгинга карши химоя системаси — ёнгин учириш жихозлари ва техникаларида фойдаланиш, ёнгиннинг хавфли факторларидан химоя килувчи шахсия ва коллектив химоя воситаларидан фойдаланиш, ёнгин сигнализацияси ва ёнгин учириш системасининг автоматик курилмаларидан фойдаланиш, олбъектининг конструкциялари ва метриалларига ёнгиндан химояловчи таркибли буёклар билан ишлов бериш, тутунга карши химоя системалари, эвакуация йуллари булишини таъминлаш, бинонинг ёнгин мустахкамлилиги даражасини тугри танлаш каби тадбирларни уз ичига олади. Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодиса окибатида ходим вафот этган такдирда корхона тегишли ҳукукга эга бўлган шахсларга моддий зиённи Ўзбекистон Республикаси Қонунларида белгиланган тартиб ва миқдорда қоплайди, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгилаб қўйган миқдорда бир марта бериладиган нафақа тўланади.

Next

2 Узбекистон Республикасида мехнат мухофазасини назорат килувчи ташкилотлар

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Пиллаларни буглаш жараёни 90-97 0С хароратда олиб борилади. Бошқармаларда меҳнат муҳофазасини ташкил этиш ишлари бўйича масъулият бошқарма ёрдамчисига юклатилади: яъни корхоналарда корхона рахбари, бош мухандис, цехлар ва бўлимларда, тажриба хоналарида шу цех ва бўлимларнинг бошлиқлари ҳамда тажрибахона мудирларига. Кассанинг кирим ва чиким ордерлари хронологик даврга асосан йил бошидан йил охиригача булган муддатда алохида тартиб раками билан белгиланади. Мутахассис қўнимсизлигини 1% га камайтириш мамлакатимиз миллий бойлигини анча ошириш имконини беради. Кредиторларнинг карзи шу счетнинг кредитида акс эттирилади. Махсулотларни юклаш ва тушириш жараёнида мехнат мухофазаси, техника хавфсизлиги, ишлаб чикариш санитарияси ва ёнгин хавсизлиги коидаларига риоя этилишини таъминлайди.

Next

Техника хавфсизлиги асослари. Меҳнат хавфсизлигини таминлашнинг техник воситалари » Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi » Referat » Referat

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Ишлаб чикариш мухитида мавжуд буладиган зарарли омилларга нокулай микро-иклим, хавонинг ифлосланиши, турли хил нурланишлар, юкори даражадаги шовкин, титраш ва шу кабилар киради. Инвентаризация бошланишидан олдин, моддий жавобгар шахс тилхат ёзиб, унда бойликларнинг кирими ва чикими хакидаги хамма хужжатлар бухгалтерияга топширилганлиги ва унда хеч кандай акс эттирилмай колган бойликларнинг кирими ва чикими йуклиги курсатиб утилади. Бунга караб профилактик тад-бирлар белгиланади. Бундаги омиллар: моддий-мехнат хаки, турли мукофотлар; маънавий-малакасини ошириш, унвонлар хизмат погонаси буйлаб кутарилиши ва х. Малакасига доир талаблар: Олий юридик маълумотга эга уз мутахассислиги буйича камида 5 йил мехнат килган булиши керак. Касбий касалликларни ва жарохатларни огохлантирувчи замонавий хавфсизлик техникаси воситаларини тадбик килиш. Хомиладор аёлларга бола тугилишидан олдин 70 кун, тугил-гандан кейин 56 кун таътил берилади.

Next

Ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Стенд-бай зарурияти буйича - кредит шартномаси шарти, унга кура банк белгиланган муддатга келишилган суммани жамгаради, мижоз эса, кредит эхтиёжидан келиб чикиб, ундан тулик ёки кисман фойдаланади. Уларга таълим олишда,касбий тайёрланишда, ишда, мехнат учун рагбатланишда ва хиз-мат юзасидан кутарилишида тенг хукукий имкониятлар яратила-ди. Имтихон комиссияларини бошкарув ташкилотларининг рахбарлари бошкарадилар. Корхона маъмурияти томонидан меҳнат қонунчилигига, шунингдек меҳнат муҳофазаси бўйича меъёр ва қоидалар ҳамда қўлланмаларга риоя қилинишини назорат қилиш мақсадида корхона касаба уюшмалари томонидан жамоатчилик назорати олиб бориш учун меҳнат муҳофазаси бўйича комиссия тузилади. Индексация - инфляция шароитида пулли талаблар ва турли даромадларнинг хакикий хажмини саклаш усули. Ишлаб чиқариш ускуналари ёнғин ва портлашга хавфсиз бўлиши керак.

Next

Ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

ишлаб чикаришда техника хавфсизлиги коидалари

Монополия - ишлаб чикариш, савдо, хунармандчилик ва бошкалар юзасидан истисноли хукук булиб, бир шахсга, маълум бир шахслар гурухига ёки давлатга тегишли булиши мумкин. Малакасига доир талаблар: Олий иктисодий, молиявий, ёки мухандислик-иктисодий маълумотга эга, ташкилот фаолиятига доир, иктисодий ва молиявий тахлил сохаларида камида 4 йил мехнат килган булиши керак. Индексация кредит ва тулов келишувларида, мехнат хакини тулаш хакидаги шартномаларда, хамда дивидентларни, фоизларни, нафака ва бошкаларни тулашни тартибга солувчи хужжатларда индексли келишувларни ёритишга асосланади. Ташкилот рахбарияти томонидан берилган вазифалар ижросини таъминлайди. Узбекистон Республикасида соглом ва хавфсиз мехнат шароитини яратиш давлат ахамиятига молик ишдир.

Next