logo

Скачат гулистони саъди шерози. Саъдии Шерозӣ. Гулистон

Скачат гулистони саъди шерози Rating: 8,4/10 1742 reviews

ГУЛЧИНЕ АЗ АШЪОРИ БУЗУРГОНИ ФОРСУ ТОЧИК

скачат гулистони саъди шерози

B-ар шакархандаест ширинлаб, Остинаш бигиру шамъ бикуш! Маликро гуфти дарвеш устувор омад. Ба гуфтори Пайғамбарат роҳ ҷӯй, Дил аз тирагиҳо бад-ин об шӯй! Дарвеш сар бароварду гуфт: Кӯфта бар суфраи ман гӯй: мабош, Гуpcнapo нони тиҳӣ 5 кӯфта аст! Васфи туро гар кунанд, в-ар накунанд аҳли фазл. » Гуфт: «Атои ӯро ба лиқои ӯ бахшидам». Набошад ҷуз аз бепадар душманаш, Ки Яздон ба оташ бисӯзад танаш. Саъди Шерози Шараф чизи тачовузнопазир аст. Бар ин қавл иттифоқ карданду бирафт.

Next

ГУЛИСТОНИ САЪДИИ ШЕРОЗИ

скачат гулистони саъди шерози

Гулистон аз суханони кутоху хикматнок ва хикояту тамсилхои нодир дар шакли назму наср танзим ёфтааст. Дар бузургиву доругири амал, 3-ошноён фарoғате 6 доранд. Мaқoмe дилкушой ва равоносой: Гули сурхаш чу орази хубон, Сунбулаш ҳамчу зулфи маҳбубон… Малик дарҳол канизаке хубрӯй пешаш фиристод. Саҳмгин 2 обе, ки мурғобӣ дар ӯ эмин набудӣ, Камтарин мавҷ осиёсанг аз канораш даррабудӣ. Ба ҳақиқат одамӣ бошу гарна мурғ бошад, Ки ҳамин сухан бигӯяд ба забони одамият. B-ар намонад ба гуфтанаш кирдор. Якеро аз онон, ки ғадр 3 карданд, ба ман дӯстӣ буд, маломат кардаму гуфтам: «Дун аст ва бесипосу сифла ва ноҳақшинос, ки ба андак тағйири ҳол аз махдуми 4 қадим баргардад ва ҳуқуқи неъмати солҳо дарнавардад 5».

Next

Гулистони Саъди

скачат гулистони саъди шерози

» Аҷаб он, ки ғуроб 3 аз муҷовирати 4 тӯтӣ ҳам ба ҷон омада буд ва малул шуда, лоҳавлкунон аз гардиши гетӣ ҳаменолид ва дастҳои тағoбун 5 бар якдигар ҳамемолид, ки ин чӣ бахти нагун аст ва толеи дун ва айёми бӯқаламун? Шабе ҳикоят кард, ки маро ба умри хеш ба ҷуз ин фарзанд набудааст. Ҳосил нашавад ризои султан, То хотири бандагон наҷӯйӣ. Пасон таъ-кпд менамояд, ки ҳамаи ин дурру гуҳар, хазонаи зару зевар набояд дар дил бимонаду онро ба гӯр бибарам. Дарвеш андар омаду санг дар сараш кӯфт. Забон бурида ба кунҷе нишаста суммун букм 4 , Беҳ аз касе, ки набошад забонаш андар ҳукм.

Next

Гулистони саъди шерози

скачат гулистони саъди шерози

Баъзан ҳикоёти назмӣ низ омадаанд, вале онҳо хеле каманд. Отправить личное сообщение Добрая Дата: Пятница, 2008. Обид ба шаҳр даромад ва бӯстонсарои хоси маликро бад-ӯ пардохтанд. Хануз дар вакти тифл будани Хофиз падари чавони у аз олам мегузарад. Ятиме, ки нокарда Қуръон дуруст, Кутубхонаи чанд миллат бишуст.

Next

Скачат гулистони саъди шерози

скачат гулистони саъди шерози

Варна гуй ишқ натвон зад ба чавгони ҳавас. Касе гуфташ: «Чӣ нишинӣ, ки фалон дар ин шаҳр табъе карим дораду караме амим 2, миён ба хидмати озодагон баста ва дар дари дилҳо нишаста, агар бар сурати ҳоли ту, чунон ки ҳаст, муталлеъ гардад, поси хотири азизон миннат дорад». Падар гуфт: «Эй писар, хаёли маҳол аз сар бадар кун ва пойи қаноат дар домани саломат каш, ки бузургон гуфтаанд: «Давлат на ба кӯшидан аст, чора кам ҷӯшидан аст. » Гуфт: «Ман ӯро нахоҳам, ки бубинам». Чӣ будӣ, ар сари зулфаш ба дастам афтодӣ, Чу остини каримон ба дасти дарвешон. Гуфт: «Нашунидаӣ, ки гуфтаанд: Ҳар киро бар симот 3 биншастӣ, Воҷиб омад ба хидматаш бархост.

Next

Саъдии Шерозӣ. Гулистон

скачат гулистони саъди шерози

Гарат з-ин бад ояд, гуноҳи ман аст, Чунин асту ин дину роҳи ман аст. Дилозурда ба кунҷе нишаст ва гирён ҳамегуфт: «Магар хурдӣ фаромӯш кардӣ, ки дуруштӣ мекунӣ? Саъдӣ зебоии ботини инсонро дар ягонагии аклу фаросати ў, дар донишандӯзӣ, мехнатдӯстӣ,ростгуӣ ва ёриву бародарӣ мебинад. Гар гулшакар хӯрӣ ба такаллуф 2, зиён кунад, B-ар нони хушк дер хӯрӣ, гулшакар бувад! Пас чаро иззати ту бештар аст? На баёни фазл кардам, ки насиҳати ту гуфтам, Ҳам аз одамӣ шунидем баёни одамият. Худованди ҷӯи маю ангубин, Ҳамон чашмаи ширу мои маин. Падарро гуфтам: «Аз инон яке сар барнамедорад, ки дугонае 7 бигузорад, чунон хоби ғафлат бурдаанд. «Гулисгон» соли 1258 эҷод шудааст.

Next

Скачат гулистони саъди шерози

скачат гулистони саъди шерози

Цалби зарандуд настонанд дар бозори ыашр, Холисе бояд, ки берун ояд аз оташ салим. Накуӣ бо бадон кардан чунон аст, Ки бад кардан ба ҷойи некмардон. Он тиҳимағзро чӣ илму хабар, Ки бар ӯ ҳезум аст ё дафтар? Гуфт: «Камина он, ки муроди хотири ёрон бар масолеҳи хеш муқаддам дорад 4 ва ҳукамо гуфтаанд: «Бародар ки дар банди хеш аст, на бародару на хеш аст» 5. » Бузургаш нахонанд аҳли хирад, Ки номи бузургон ба зиштӣ барад. » Саворонро ба гуфтаи ӯ таҳаввур 4 зиёда гашт ва ба як бор ҳамла бурданд. Дарвешро маҷоли интиқом набуд, сангро нигоҳ ҳамедошт, то замоне, ки маликро бар он лашкари хашм омаду дар чоҳ кард. Дар фазилати қаноат Боби чорум.

Next

БУСТАН. Саади Ширази Free Download

скачат гулистони саъди шерози

Аблахонро хама шарбат зи гулобу канд аст, Кутти доно хама аз хуни чигар мебинам. » Солори 3 дуздонро бар ӯ раҳмат омад ва ҷома бозфармуд ва қабопӯстине бар ӯ мазид карду дираме чанд. » Маликро ханда гирифт ва гуфт: «Аз ин росттар сухан дар умри худ нагуфтӣ». Соли 1292 дар ҳамон манзили фақиронааш, ки дар беруни шаҳри Шероз Давлатшох воқеъ буд, аз олам даргузашт. Иттифоқан чаҳорсад ҳукмандоз, 3 ки дар хидмати ӯ буданд, ҷумла хато карданд, магар кӯдаке, ки бар боми работе ба бозича тир аз ҳар тарафе меандохт, боди сабо тири ӯро ба ҳалқаи ангуштарӣ бигузаронид ва хилъату неъмат ёфт ва хотам ба вай арзонӣ доштанд. Данное видео доступно только для зарегистрированных пользователей. Солҳо бар ту бигзарад, ки гузар Накунӣ сӯйи турбати падарат.

Next

Хикояхо Аз Гулистони Саъди Шерози

скачат гулистони саъди шерози

То ту дар хона сайд хоҳӣ кард, Дасту поят чу анкабут бувад! » Гуфт: «Чандин бар ин намат 5 бигуфтам, гумон бурдам, ки дилаш бар қайди маи омад ва сайди ман шуд. Ва ба хамин маъни худи шоир мегуяд: Мароди монасихит буду гуфтем, Хаволат бар худо кардему рафтем. Гуфтанд: «Акнун, ки ба зилли 3 ҳимояташ даромадӣ ва ба шукри неъматаш эътироф кардӣ, чаро наздиктар наёйӣ, то ба ҳалқаи хосонат дарорад ва аз бандагони мухлисат шуморад? Гуфтандаш: «Чара бо мо дар ин баҳс сухан нагӯйӣ! Зананд ҷомаи нопок гозурон 4 бар санг». Бечора басе бигардиду раҳ ба ҷое набурд; ташнаву бенаво рӯй бар хок ва дил бар ҳалок ниҳода ҳамегуфт: Дуруштӣ кунад бо ғарибон касе, Ки нобуда бошад. Филҷумлa, писарро ба нозу неъмат баровардан гирифт ва устоди адиб ба тарбияти ӯ насб кард, 3 то ҳусни хитоб ва радди ҷавобаш даромӯхт ва соири одоби хидмати мулукаш таълим кард, чунон ки дар назари бузургон писанд омад. Чун ту дар гурбат наяфтодй, чй донй х,оли мо Мех,нати гурбат надонад х,еч, кас, илло Fариб.

Next